جیکا

جیکا دنیایی رنگارنگ و پر از یادگیری و بازی، ایده های جدید و بازی های آموزشی چالش برانگیز است،در این جهان، زمان و توجه کافی برای رشد تک تک کودکان وجود دارد. کودکان به طور غریزی هنگام بازی یاد می گیرند. از طریق بازی، کودکان تجربیات ارزشمندی را کسب می کنند که به آنها امکان رشدمی دهد. یادگیری مبتنی بر بازی را از طریق محصولات جیکا رشد و موفقیت در کودکان 4-6 ساله فراهم می کند بازی ها و پازل های آموزشی به کودکان کمک می کند تا همه چیز را برای زندگی واقعی با بازی بیاموزند

چرا محصولات جیکا