جیکا

جیکا دنیایی رنگارنگ و پر از یادگیری و بازی، ایده های جدید و بازی های آموزشی چالش برانگیز است،در این جهان، زمان و توجه کافی برای رشد تک تک کودکان وجود دارد. کودکان به طور غریزی هنگام بازی یاد می گیرند. از طریق بازی، کودکان تجربیات ارزشمندی را کسب می کنند که به آنها امکان رشدمی دهد. یادگیری مبتنی بر بازی را از طریق محصولات جیکا رشد و موفقیت در کودکان 4-6 ساله فراهم می کند بازی ها و پازل های آموزشی به کودکان کمک می کند تا همه چیز را برای زندگی واقعی با بازی بیاموزند

چرا محصولات جیکا

یادگیری مبتنی بر بازی

مفهوم آموزش دوران کودکی مبتنی بر یک روش بازی گونه یادگیری است. کودکان در حین بازی واقعیت خود را می سازند و بازسازی می کنند و دنیایی که در آن بزرگ شده اند را می شناسند و می فهمند. در حین بازی کودک از تمام حواس خود استفاده می کند و این امر یادگیری محسوب می شود و نیاز به درگیری عاطفی قوی دارد. کودکان همیشه شیوه بازی و محتوای آن را با یک معنی مرتبط می کنند. آنها خودشان از خود سوال می کنند و سعی می کنند پاسخ های فردی خود را پیدا کنند.برای بهینه سازی رشد کودک ، بازی آنقدر مهم است که کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را به عنوان حق بازی هر کودک تشخیص داده است.

بازی آموزش زبان آموزی

آموزش زبان به معنای برقراری ارتباط با یکدیگر ، عکس العمل نسبت به یک شخص دیگر و همکاری است.
کودکان اگر بتوانند مستقل ارتباط برقرار کنند ، توانایی بازیگری خود را حفظ می کنند و در گفتگو به یک شریک برابر تبدیل می شوند. این ارتباط ، در بازی های ساختار یافته و بازی آزاداتفاق می افتد. در طی فرایندهای مذاکره (به عنوان مثال وقتی کودکان می خواهند با هم در مورد قوانین بازی تصمیم بگیرند) ، کودکان یاد می گیرند که برای مواضع خودشان استدلال کنند. آنها خیلی سریع تشخیص می دهند که صحبت کردن تاثیر دارد. علاوه بر این ،در بازی نمادین زبان می تواند خود به بازی تبدیل شودبه طور نمونه (در نقش کلمات خیالی ،یا نقش ها هنگام تصور کردن داستان ها )کودکان یاد می گیرند بین خواسته ها و نیازهای خود تمایز قایل شوند و تأثیر ارتباطات غیرکلامی را از طریق بیان چهره ، زبان بدن یا زبان اشاره را تشخیص دهند.