جیکا دنیایی رنگارنگ و پر از یادگیری

مفهوم آموزش دوران پیش از دبستان مبتنی بر یک روش بازیگونه و یادگیری است. کودکان در حین بازی واقعیت درون خود را می سازند و بازسازی می کنند و دنیای پیرامون خود که در آن بزرگ شده اند را می شناسند و درک می کنند. به این ترتیب استفاده از تمام حواس در بازی، یادگیری محسوب می شودکه نیاز به درگیری عاطفی قوی دارد. کودکان همیشه شیوه بازی و محتوای آن را با یک معنی و مفهوم مرتبط می کنند. آنها خودشان از خود سوال می کنند و سعی می کنند پاسخ های فردی خود را پیدا کنند.

بازی، بازی و یادگیری با جیکا

بازی

بازی ها در کودکی نقش مهمی در تمام سنین رشد کودک بازی می کنند و در میزان یادگیری و هوش کودک تاثیر گذار هستند. کودکان از طرق بازی تجربیات ارزشمندی را کسب می کنند که به آنها امکان رشد می دهد. زمانی که کودک در پی نیازهای غریزی خود رها می شود، ساز و کارهای درونی و بیرونی او همه فعال می شوند، آرامش درونی پیدا می کنند، تمرکز می کنند و فکرش را به کار می اندازد و خلاقیتش را بروز می دهد.

آموزش

کودکان سزاوار این هستند که تمام ظرفیت های بالقوه خود را پرورش دهند. آماده سازی در دوران پیش از دبستان و تمرکز بر استعدادهای فردی هر کودک راه را برای دستیابی به این اهداف هموارمی کند. محصولات آموزشی ما براساس اهداف و رسیدن به مهارت های یادگیری مورد نظر طبقه بندی شده اند.

زندگی

محصولات آموزشی جیکا مرتبط با موقعیت های روزمره هستند. ارتباط بازی با موضوعات روزمره و پیرامون باعث می شود که یادگیری برای کودکان یک فرایند طبیعی باشد.همانطور که در مثل های قدیمی گفته می شود شما باید بتوانید ماهیگیری را به فرزندتان آموزش دهید به جای آنکه خودتان آن را برای او تهیه کنید. این امر یادگیری به تجربه ای تبدیل می شود که آنها می توانند تا آخر عمر از آن استفاده کنند.

محصولات جیکا

محصولات آموزشی جیکا - خانه گردی

خانه گردی

محصولات سرگرمی جیکا - شغل من چیه

شغل من چیه؟

محصولات سرگرمی جیکا - گفتگوی رمزی

گفتگوی رمزی

محصولات آموزشی جیکا - چرخش زندگی

چرخش زندگی

محصولات سرگرمی جیکا - لانه وآشیانه

لانه و آشیانه

پوست من چیه - محصولات آموزشی جیکا

پوست من چیه؟

کسب و کار - محصولات آموزشی جیکا

کسب و کار

برعکس بازی - محصولات جیکا

برعکس بازی

واژه بازی - محصولات آموزشی جیکا

واژه بازی

احساس من چیه - محصولات آموزشی جیکا

احساس من چیه؟