گفتگوی رمزی

درباره این بازی در گفتگوی رمزی،کودک یاد می گیرد،آن چه احساس می کند را به صورت تصویری ترجمه کند