کسب و کار

درباره این بازی کارت های کسب کار معرفی 10 شغل و ابزار مربوط به آن شغل را شامل