پوست من چیه؟

درباره این بازی در این بازی کودکان با انواع پوشش حیوانات آشنا می شوند. و همچنین این بازی