شغل من چیه؟

درباره این بازی در شغل من چیه؟ 6 کارت کسب و کار به همراه 10 کارت کوچک ابزار