برعکس بازی

درباره این بازی با کارت های برعکس بازی انواع واژه های مترادف و متضاد رایاد بگیرید و به