احساس من چیه؟

درباره این بازی احساسات مختلف را در چهره دیگران تشخیص دهید. این بازی دارای 4کارت احساس (شادی ، غم